20 προσλήψεις εποχικών στο Δήμο Ηρακλείου

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικά είκοσι (20) ατόμων κατηγορίας ΔΕ Γενικών Καθηκόντων, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς, για την αντιμετώπιση της διασποράς του Κορονοιού COVID 19 στις αθλητικές υποδομές του Δήμου.

 

Οι υποψήφιοι της παραπάνω κατηγορίας πρέπει να καταθέσουν ως απαραίτητο τυπικό προσόν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών ή πτυχίο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εάν οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με το παραπάνω τυπικό προσόν θα γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι που θα καταθέσουν τίτλο Απολυτηρίου Γυμνασίου.

Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, απαιτείται επίσημη μετάφραση αυτού.

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν,να μην ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID – 19 σύμφωνα με την από 14-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64 Α΄) σε συνδυασμό με τη ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030/18-3-2020 (ΦΕΚ 928 Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών,καθώς και να μην ανήκουν στις ομάδες που δικαιούνται άδεια ειδικού σκοπού σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55 Α΄) σε συνδυασμό με τη ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-3-2020 εγκύκλιο Υπουργού Εσωτερικών

3. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3528/2007 του Υπαλληλικού Κώδικα.

4. Κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα καθώς και πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των τίτλων σπουδών τους εφόσον έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υποβάλλοντας επιπλέον, με σχετικά παραστατικά, τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών και τη σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος όπου αυτή απαιτείται..

Επίσης πρέπει να συμπληρωθεί Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι: δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα, κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται θα υποβληθούν μετά την επιλογή των ατόμων τα οποία
θα προσληφθούν.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Δημοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ηρακλείου καθώς και στην διαδικτυακή πύλη (www.heraklion.gr) προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από 04 Μαρτίου 2021 έως και 08 Μαρτίου 2021 να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση, και να την υποβάλουν μετά των συνημμένων δικαιολογητικών ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail : kdp@heraklion.gr.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Ο Δήμος Ηρακλείου με Απόφαση Δημάρχου θα προσλάβει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, από τους υποψηφίους που θα έχουν υποβάλλει αίτηση μέσα στο χρονικό όριο που ορίζει η παρούσα Ανακοίνωση.

Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται από άλλους
uποψηφίους.

Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ
Click to Hide Advanced Floating Content