Όροι και προϋποθέσεις για ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών σε έως 24 δόσεις

Τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών, για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή αναστολή είσπραξης, αλλά και την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών, περιλαμβάνει νέα εγκύκλιος του ΕΦΚΑ.

Στις διατάξεις της ρύθμισης εντάσσονται, κατόπιν υποβολής αιτήματος από τον οφειλέτη:

α) ληξιπρόθεσμες οφειλές επιχειρήσεων και εργοδοτών από ασφαλιστικές εισφορές περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020, η καταβολή των οποίων παρατάθηκε μέχρι την 30ή Απριλίου 2021,

β) ληξιπρόθεσμες οφειλές αυτοαπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιώναπό ασφαλιστικές εισφορές Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2020, καθώς και τυχόν δόσεων από συμπληρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών, η καταβολή των οποίων παρατάθηκε μέχρι την 30ή Απριλίου 2021,

γ) όσες από τις παραπάνω οφειλές τελούν σε αναστολή είσπραξης.

Οι οφειλές αυτές μπορούν να εξοφληθούν σε έως 24 μηνιαίες δόσεις, με ετήσιο επιτόκιο 2,5%, ή άτοκα σε 12 δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ, ενώ από την ημερομηνία υπαγωγής δεν υφίσταται περαιτέρω επιβάρυνση πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και τόκων λόγω μη εκπρόθεσμης καταβολής.

Η ρύθμιση χάνεται στην περίπτωση που δεν καταβληθεί ποσό που αντιστοιχεί σε δύο δόσεις, με συνέπεια την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης, την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκων και την επιδίωξη είσπραξης της οφειλήςμε όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.

Για τους οφειλέτες που εντάσσονται σε ρύθμιση αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α’ 136), αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται, αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί της ακίνητης και κινητής περιουσίας του οφειλέτη.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων του συγκεκριμένου διακανονισμού, χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία ασφαλιστική ενημερότητα με ισχύ δύο μηνών.

 

 

 

 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ