Νέοι αντιδήμαρχοι και εντεταλμένοι σύμβουλοι στο Δήμο Αμαρίου

Σε αλλαγές στις θέσεις ευθύνης της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Αμαρίου προχώρησε με απόφαση του ο Δήμαρχος Αμαρίου, κ. Παντελής Μουρτζανός

Συγκεκριμένα, ως Αντιδήμαρχοι με θητεία μέχρι της λήξης της τρέχουσας δημοτικής περιόδου ορίζονται οι κάτωθι:

Ο κ. Κλάδος Βασίλειος του Εμμανουήλ, ως έμμισθος Αντιδήμαρχος του Δήμου Αμαρίου με τις κάτωθι αρμοδιότητες: 

 

 • την ευθύνη για θέματα τηλεπικοινωνιών και ηλεκτροφωτισμού. 
 • την ευθύνη για θέματα καθημερινότητας αναφορικά με τη Δημοτική Ενότητα Συβρίτου.
 • την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων εντός της Δημοτικής Ενότητας Συβρίτου. 
 • την παρακολούθηση, σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο τεχνικών έργων, των υπό εξέλιξη έργων και εργασιών στην Δημοτική Ενότητα Συβρίτου.
 • να συνεργάζεται με τους Προέδρους και τα Συμβούλια των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Συβρίτου για την αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων καθημερινότητας και για κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με την παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες. 
 • να μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών σε θέματα της Δημοτικής Ενότητας Συβρίτου. 
 • την έκδοση και υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 • την τέλεση πολιτικών γάμων, σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου.

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει τον Αντιδήμαρχο κ. Σταθωράκη Γεώργιο

 

Ο κ. Κουρκουλός Παύλος του Ευστρατίου, ως έμμισθος Αντιδήμαρχος του Δήμου Αμαρίου με τις κάτωθι αρμοδιότητες: 

 

 • την ευθύνη, σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία, για την εποπτεία, τον συντονισμό και τον έλεγχο του συνόλου των τεχνικών έργων και εργασιών που υλοποιεί ο Δήμος.
 • την ευθύνη παρακολούθησης, συντονισμού και ελέγχου όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τη διαφύλαξη, αξιοποίηση και τη διαχείριση της δημοτικής περιουσίας. 
 • την ευθύνη για τον έλεγχο της τήρησης αρχείων και φακέλων των ακινήτων της δημοτικής περιουσίας. 
 • την ευθύνη για θέματα πολεοδομίας του Δήμου. 
 • την ευθύνη για θέματα συντήρησης, διαχείρισης και εποπτείας των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και των βιολογικών. 
 • την ευθύνη της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων, του ανθρώπινου δυναμικού (τεχνίτες υδραυλικοί, υδρονομείς κ.α.) και των προμηθειών του Δήμου αναφορικά με τις παραπάνω αρμοδιότητες. 
 • την έκδοση και υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 • την τέλεση πολιτικών γάμων, σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου.

 

Ο κ. Σταθωράκης Γεώργιος του Εμμανουήλ, ως έμμισθος Αντιδήμαρχος του Δήμου Αμαρίου με τις κάτωθι αρμοδιότητες: 

 

 • την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Κουρητών
 • την ευθύνη για θέματα καθημερινότητας αναφορικά με τη Δημοτική Ενότητα Κουρητών.  
 • την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων εντός της Δημοτικής Ενότητας Κουρητών. 
 • την παρακολούθηση, σε συνεργασία με την Τεχνική υπηρεσία και με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο τεχνικών έργων, των υπό εξέλιξη έργων και εργασιών στην Δημοτική Ενότητα Κουρητών.
 • να συνεργάζεται με τους Προέδρους και τα Συμβούλια των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Κουρητών για την αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων καθημερινότητας και για κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με την παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες.
 • να μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών σε θέματα της Δημοτικής Ενότητας Κουρητών. 
 • την έκδοση και υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 • την τέλεση πολιτικών γάμων, σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου.

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει τον Αντιδήμαρχο κ. Κλάδο Βασίλειο

 

Η κα. Τρουλλινού Κυριακή του Γεωργίου, ως έμμισθη Αντιδήμαρχος του Δήμου Αμαρίου με τις κάτωθι αρμοδιότητες: 

 • την ευθύνη διαχείρισης, συντήρησης και εποπτείας του συνόλου των δημοτικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου και την διαχείριση των καυσίμων του Δήμου. 
 • την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και της διαχείρισης των απορριμμάτων. 
 • την ευθύνη για θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και ζητήματα ανακύκλωσης. 
 • την ευθύνη της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού, πλην αυτών που αφορούν θέματα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης. 
 • την ευθύνη για τις προμήθειες του Δήμου, πλην αυτές που αφορούν θέματα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.
  • την υπογραφή για θέματα αρμοδιότητας της καθώς και βεβαιώσεων πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.
 • την τέλεση πολιτικών γάμων, σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου.

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει τον Αντιδήμαρχο κ. Κουρκουλό Πάυλο και την Αντιδήμαρχο κα. Χαριτάκη – Μανουσάκη Ζηνοβία

 

Η κα. Χαριτάκη – Μανουσάκη Ζηνοβία του Αντωνίου, ως άμισθη Αντιδήμαρχος του Δήμου Αμαρίου με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 

 • την εποπτεία και ευθύνη συντονισμού του έργου της Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
 • την ευθύνη υλοποίησης δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και έγκαιρης ειδοποίησης των κατοίκων του Δήμου για ζητήματα Πολιτικής Προστασίας. 
 • την ευθύνη συντονισμού της διαδικασίας ανάλυσης της επικινδυνότητας για κάθε κίνδυνο στην περιοχή ευθύνης σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.
 • την ευθύνη για την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης σχετικά με θέματα Πολιτικής Προστασίας, καθώς και τη συμμετοχή του Δήμου σε σχετικές ασκήσεις που λαμβάνουν χώρα στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου. 
 • τη μέριμνα για την ανάδειξη και προβολή προϊόντων της τοπικής πρωτογενούς παραγωγής. 
 • την έκδοση και υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 • την τέλεση πολιτικών γάμων, σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου.

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει την Αντιδήμαρχο, κα. Τρουλλινού Κυριακή

Επιπρόσθετα, ως Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Αμαρίου με θητεία μέχρι της λήξης της τρέχουσας δημοτικής περιόδου ορίζονται οι κάτωθι:

 

Η κα. Ιερωνυμάκη Ασημένια του Δημητρίου, ως Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Αμαρίου με τις κάτωθι αρμοδιότητες:  

 

 • την ευθύνη για θέματα πολιτισμού και αθλητισμού
 • την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης στο Δήμο.
 • την ευθύνη και μέριμνα για θέματα δια βίου μάθησης. 
 • την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία και την εφαρμογή του Κανονισμού Κοιμητηρίων του Δήμου. 

 

Ο κ. Λίτινας Ελευθέριος του Μύρωνα, ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αμαρίου με τις κάτωθι αρμοδιότητες:  

 

 • την ευθύνη για την οδική σήμανση και γενικότερα τα κυκλοφοριακά θέματα του Δήμου. 

 

Ο κ. Μουρτζανός Γεώργιος του Μιχαήλ, ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αμαρίου με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 

 • την ευθύνη για θέματα γεωργίας, κτηνοτροφίας, Ο.Γ.Α., Ε.Φ.Κ.Α. και ΕΛ.Γ.Α. .

 

Ο κ. Πατένας Κωνσταντίνος του Θεοδώρου, ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αμαρίου με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 

 • την ευθύνη για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 • την ευθύνη για τον σχεδιασμό, παρακολούθηση και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων  που σχετίζονται με θέματα νεολαίας. 

 

Ο κ. Ψαρουδάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αμαρίου με τις κάτωθι αρμοδιότητες: 

 

 • την ευθύνη για θέματα υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και την εφαρμογή και εποπτεία σχετικών προγραμμάτων αρωγής του Δήμου για τη μέριμνα και υποστήριξη ευπαθών ομάδων, άπορων και άστεγων δημοτών. 
 • την ευθύνη για θέματα παιδείας. 
 • να διερευνά και να ενημερώνει, σε συνεργασία με τον άμισθο Ειδικό Σύμβουλο του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνο Σασματζόγλου, τις υπηρεσίες του Δήμου σχετικά με ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και με ζητήματα που σχετίζονται με την απασχόληση, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική οικονομία. 
 • την ευθύνη για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους τουριστικούς φορείς της περιοχής.
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ
Click to Hide Advanced Floating Content