Από συγκεκριμένα Ταμεία της Ε.Ε. μπορεί να στηριχθούν οι πληγέντες ξενοδόχοι από την κατάρρευση της Thomas Cook

Ο ευρωβουλευτής Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης αναφορικά με την χρεοκοπία του τουριστικού ομίλου Thomas Cook που δημιούργησε πολύ σοβαρά προβλήματα στην τουριστική αγορά με ερώτηση του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ζητήσει να πληροφορηθεί για το εάν προτίθεται η Επιτροπή αφενός να προχωρήσει σε νομοθετικά μέτρα ώστε να αποτραπεί στο μέλλον παρόμοια αρνητική εξέλιξη και αφετέρου αν υπάρχει πρόβλεψη για τη διαχείριση έκτακτων καταστάσεων όπως αυτή της χρεοκοπίας της ThomasCook στον τομέα του τουρισμού.

Στην απάντησή του ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς και Ψηφιακής Πολιτικής μεταξύ άλλων αναφέρει ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε επαφή με τα κράτη μέλη  για να εκτιμήσει τον αριθμό των επιχειρήσεων και τον αριθμό των εργαζομένων που πλήττονται από τη χρεοκοπία για παράσχει ενημέρωση σχετικά με τη διαθέσιμη ενωσιακή στήριξη για την αντιμετώπιση των εν λόγω επιπτώσεων και τη διαφύλαξη της εικόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ενός τουριστικού προορισμού υψηλής ποιότητας.

Ενώ αναφέρει, επίσης ότι τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν καθεστώτα ενίσχυσης των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες ενώ «ενισχύσεις ήσσονος σημασίας» μπορεί να χορηγηθούν απευθείας στις επιχειρήσεις. Συναφή μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορεί να χρησιμοποιηθούν μπορεί να είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Αναλυτικά η απάντηση του Επιτρόπου:

EL

E-003030/2019

E-003092/2019

Απάντηση του κ. Breton

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(26.2.2020)

Υπάρχει σειρά ενωσιακών πράξεων που ρυθμίζουν πτυχές των πτωχεύσεων όπως αυτή της Thomas Cook.

Χάρη στην οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια[1], οι ταξιδιώτες επωφελούνται, δωρεάν, από υποχρεωτικά συστήματα προστασίας κατά της αφερεγγυότητας, τα οποία καλύπτουν τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών και την επιστροφή των πληρωμών για τις υπηρεσίες που δεν έχουν ακόμη εκτελεστεί.

Το νέο πλαίσιο για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα[2] αποσκοπεί στην αποφυγή περιπτώσεων αφερεγγυότητας επιχειρήσεων μέσω της παροχής στις βιώσιμες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες της δυνατότητας προσφυγής σε βοηθητικούς μηχανισμούς έγκαιρης προειδοποίησης ή σε διαδικασίες προληπτικής αναδιάρθρωσης.

Οι κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις[3] παρέχουν στα κράτη μέλη ευελιξία για τη στήριξη των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν πιεστικές ελλείψεις ρευστότητας λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. Επίσης, υπό τον όρο της έγκρισης της Επιτροπής, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν καθεστώτα ενίσχυσης για τις ΜΜΕ που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες. Επιπλέον, «ενίσχυση ήσσονος σημασίας»[4] μπορεί να χορηγηθεί απευθείας σε οποιαδήποτε επιχείρηση. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν αν θα δεσμεύσουν εθνικούς δημόσιους πόρους υπέρ συγκεκριμένων επιχειρήσεων.

Άλλα συναφή μέσα της ΕΕ μπορεί να είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης[5].

Μετά την αξιολόγηση του κανονισμού για τις αεροπορικές γραμμές[6], η Επιτροπή δρομολόγησε μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων για την εξέταση, μεταξύ άλλων, των επιλογών για ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες και των αρχών αδειοδότησης, ο οποίος θα μπορούσε να συμβάλει στον μετριασμό ορισμένων από τις αρνητικές συνέπειες της ξαφνικής αποχώρησης αερομεταφορέων από την αγορά.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε επαφή με τα κράτη μέλη για να εκτιμήσει τον αριθμό των επιχειρήσεων, των θέσεων εργασίας και των ταξιδιωτών που επηρεάζονται και να παράσχει ενημέρωση σχετικά με τη διαθέσιμη ενωσιακή στήριξη για την αντιμετώπιση των εν λόγω επιπτώσεων και τη διαφύλαξη της εικόνας της ΕΕ ως τουριστικού προορισμού υψηλής ποιότητας.

 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ
Click to Hide Advanced Floating Content