Ημερίδα για τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα των ΟΤΑ

Η Περιφερειακή ‘Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Κρήτης σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) διοργανώνουν ημερίδα με θέμα :“Χρηματοδοτικά Προγράμματα της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 και τις ευκαιρίες για τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού”.

Η ημερίδα  θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 09:15 π.μ στο ξενοδοχείο Aquila Atlantis Hotel, Υγείας 2.

Σκοπός της ημερίδας είναι  έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία των Ο.Τ.Α., για την καλύτερη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πηγών και εργαλείων της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου. 

 

Οι κύριες παρεμβάσεις στις ημερίδα θα αφορούν: 

  • Το ΕΣΠΑ 2021-2027 και  τις ευκαιρίες για την Τ. Α. 
  • Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που προσφέρει στην Τ.Α. 
  • Τα Έργα και τις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης που ενδιαφέρουν την Τ.Α.
  • Το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και τις λοιπές δράσεις του Υπουργείου Εσωτερικών

Το πρόγραμμα της Ημερίδας:

Ε ν ό τ η τ α Α: Ε ν α ρ κ τ ή ρ ι α π α ρ ο υ σ ί α σ η – χ α ι ρ ε τ ι σ μ ο ί ( 9 : 1 5 – 1 0 : 3 0 ) Δημήτρης Μαραβέλιας, Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ/Σπύρος Σπυρίδων, Διευθύνων Σύμβουλος της  ΕΕΤΑΑ: Οι στόχοι της ημερίδας, οι δράσεις και ο ρόλος της ΕΕΤΑΑ 

Ιωάννης Κουράκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Π.Ε.Δ. Κρήτης 

Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης 

Δημήτρης Καφαντάρης, Γενικός Γραμματέας ΚΕΔΕ και Δ.Σ. Πύλου – Νέστορος Ομιλία κ. Στέλιου Πέτσα, Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτέρικών 

Ε ν ό τ η τ α Β : Ε Σ Π Α 2 0 2 1 – 2 0 2 7 ( 1 0 : 3 0 – 12: 3 0 ) 

ΕΣΠΑ 2021-2027  

Ομιλητής: Φίρμπας Ιωάννης, Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ 

Προτεραιότητες ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής – Πρόγραμμα Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή Ομιλητές: Γιώργος Ζερβός, Ειδικός Γραμματέας ΕΤΠΑ & Ταμείου Συνοχής – 

 Νίκος Μαμαλούγκας, Προϊστάμενος Τομέα Περιβάλλοντος ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

Δράσεις ΕΚΤ και Τοπική Αυτοδιοίκηση  

Ομιλητής: Χρήστος Κύρκογλου, Προϊστάμενος Μονάδας Β΄ ΕΥΣΕΚΤ 

Προτεραιότητες και Πόροι του νέου Περιφερειακού Προγράμματος  

Ομιλητής: Μαρία Κασωτάκη, Προϊσταμένη ΕΥΔ ΠΕΠ Κρήτης 

Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) ως αναπτυξιακό εργαλείο Ομιλητής: Κοσμάς Σιδηρόπουλος, Στέλεχος ΕΕΤΑΑ – ΜΟΔ 

Ερωτήσεις – συζήτηση 

Διάλειμμα 

Ε ν ό τ η τ α Γ : Π ρ ό γ ρ α μ μ α Α γ ρ ο τ ι κ ή ς Α ν ά π τ υ ξ η ς (12:4 5 – 1 3 : 45) 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης  

Ομιλητής: Εκπρόσωπος Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπουργείου  Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων    

Ερωτήσεις – συζήτηση 

Ε ν ό τ η τ α Δ : Τ α μ ε ί ο Α ν ά κ α μ ψ η ς & Λ ο ι π έ ς Δ ρ ά σ ε ι ς ( 1 3 : 4 5 – 1 5 : 3 0 ) 

Δράσεις Πράσινου Ταμείου 

Ομιλητής: Στάθης Σταθόπουλος, Πρόεδρος Πράσινου Ταμείου  

Ταμείο Ανάκαμψης και Τ.Α. 

Ομιλητής: Εκπρόσωπος Ταμείου Ανάκαμψης  

Δράσεις Ταμείου Ανάκαμψης στο Περιβάλλον  

Ομιλητής: Εκπρόσωπος Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ερωτήσεις – συζήτηση.

 

 

 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ
Click to Hide Advanced Floating Content