Συνεδριάζει δια περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Συνεδριάζει δια περιφοράς την Τρίτη 21 Απριλίου 2020  σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019, την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55/11-3-2020) άρθρο 10, την από 30-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 75/30-3-2020) άρθρο 43 παρ. 1,  καθώς και  την  υπ. αριθμ. 40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 • Χρόνος έναρξης Συνεδρίασης : 11:00π.μ
 • Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 14:00 μ.μ.
 • Τρόπος Διεξαγωγής Συνεδρίασης : Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
 • Γνωστοποίηση ψήφου και τυχόν απόψεων των Μελών του Δ.Σ: Μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρ. διευθ.: dsymvoulio@heraklion.gr  ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Δ.Σ. (Τηλ: 2813409119), κατά τις ώρες διεξαγωγής της Συνεδρίασης (11:00 πμ -14:00 μμ).

 Οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, που εισηγούνται τα παρακάτω θέματα είναι διαθέσιμοι και κατά τις ώρες διεξαγωγής της Συνεδρίασης (11:00 πμ -14:00 μμ), προκειμένου να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήματα.

                                          ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ     

          Συζήτηση  προτάσεων – ερωτήσεων παρατάξεων – δημοτικών συμβούλων. 

 1. Μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID-19. 
 2. Αναστολή καταβολής μισθωμάτων σχολικών κυλικείων για το διάστημα  01-03-2020 έως και 31-05-2020 σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 37 της από 20-03-2020 (ΦΕΚ 68/Α΄/20-3-2020) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου) 
 3. Αναστολή καταβολής μισθωμάτων σχολικών κυλικείων για το διάστημα από 01-03-2020 έως και 31-05-2020 σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 37 της από 20-03-2020 (ΦΕΚ 68/Α΄/20-3-2020) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου).
 4. Απαλλαγή από την μηνιαία Εισφορά Φιλοξενίας Παιδιού (Τροφεία) για τους μήνες Αναστολής της λειτουργίας των ΚΕΠΑ(απόφαση 17/2020 Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.)
 5. Έγκριση απόφασης της υπ. αριθμ. 58/2020 σε ορθή επανάληψη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΗ περί αναστολής καταβολής διδάκτρων Ωδείων Δήμου Ηρακλείου.
 6. Αντικατάσταση παραιτηθέντος Δημοτικού Συμβούλου  στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Η.Κ.Ε.Η. 
 7. Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΕΠ.ΑΝ.ΑΛ. Α.Ε.   
 8. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Δ΄ τρίμηνο του 2019 (απόφαση 89/2020 Οικονομικής Επιτροπής).
 9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την δημιουργία Κ.Α. Εσόδων και Κ.Α. Δαπανών για την επιχορήγηση του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (απόφαση 176/2020 Οικονομικής Επιτροπής).
 10. Ανάκληση της με αριθμ. 79/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής – αναμόρφωση προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2020 για συνεχιζόμενές δράσεις  του τμήματος Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών (απόφαση 177/2020 Οικονομικής Επιτροπής).
 11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020 (απόφαση 182/2020 Οικονομικής Επιτροπής). 
 12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΙΝΕΑ/CEF/wifi4EU/2-2019/01553-019696 Συμφωνία μεταξύ του Οργανισμού ΙΝΕΑ και του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 183/2020 Οικονομικής Επιτροπής). 
 13. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020 για το Τμήμα Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου (απόφαση 185/2020 Οικονομικής Επιτροπής).
 14. Αποδοχή χρηματοδότησης, αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος και  Προϋπολογισμού με την εγγραφή νέων Κ.Α. για τη χρηματοδοτούμενη πράξη «Διαμόρφωση – Αποκατάσταση Διαδρομής του ισόπεδου τμήματος της ενετικής οχύρωσης Ηρακλείου» με Κωδικό ΟΠΣ 5050964. Ορισμός υπόλογου» (απόφαση 223/2020 Οικονομικής Επιτροπής).
 15. Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2020 και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εγγραφή  νέου Κ.Α. Εξόδων με τίτλο «Προμήθεια Ζεόλιθου για την Απολύμανση Υποβαθμισμένων Περιοχών» (απόφαση 247/2020 Οικονομικής Επιτροπής σε Ορθή επανάληψη). 
 16. 16.Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2020 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 20.210/27-3-2020 απόφαση Γενικού Διευθυντή Τ.Α. και Αναπτυξιακής Πολιτικής σχετικά με την κάλυψη αναγκών για την αποφυγή διάδοσης του Κορωνιού COVID-19 σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά» (απόφαση 248/2020 Οικονομικής Επιτροπής).
 17. Δημιουργία Τραπεζικών Λογαριασμών.
 18. Διακανονισμός οφειλής Δημοτών.
 19. Έγκριση του αριθμ. 13/2020 Πρακτικού της Επιτροπής άρθρου 32 Ν.1080/80. 
 20. Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία Τηλεπικοινωνιών WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ στα πλαίσια του έργου : «Επέκταση δικτύου οπτικών ινών WIND στο Δήμο Ηρακλείου».
 21. Οριοθέτηση Γενικών θέσεων στάθμευσης για Α.Μ.Ε.Α.
 22. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Συμβάσης μεταξύ Δήμου Ηρακλείου  και Ι.Τ.Ε. με θέμα «Παρακολούθηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου με βάση μικρομετεωρολογικές μετρήσεις. 
 23. Έγκριση κατανομής της κρατικής επιχορήγησης που αφορά στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων A/θμιας και B/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου (Α’ Δόση 2020) και εξειδίκευση της δαπάνης.
 24. Εισήγηση περί μη πρόθεσης του Δήμου Ηρακλείου να προβεί άμεσα στην εφαρμογή του ισχύοντος σχεδίου πόλης σε ρυμοτομούμενο κτίριο επί της οδού Πεδιάδος αρ. 39, στο Ο.Τ. 253, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Ηρακλείου» (απόφαση  17/2020 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 25. Χορήγηση έγκρισης τοποθέτησης καμπινών της Εταιρείας Τηλεπικοινωνιών  WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ στα πλαίσια του έργου : «Επέκταση δικτύου οπτικών ινών WIND  NGA στο Δήμο Ηρακλείου» (απόφαση 18/2020  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 26. Μετακίνηση της λαϊκής αγοράς που διεξάγεται κάθε Τετάρτη στην 4η Δημοτική Κοινότητα (περιοχή «Μασταμπάς») (απόφαση 22/2020  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 27. Εισήγηση για επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ  967/12-12-2016 Απόφασης Δ.Σ.Η. που αφορά την πρόταση τροποποίησης στο Ο.Τ. 454 (Γ1807) της πολεοδομικής ενότητας « Άγιος Ιωάννης – Μεσαμπελιές -Φορτέτσα » εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Ηρακλείου (απόφαση 24/2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 28. Αύξηση του αριθμού των θέσεων ταξί της υφιστάμενης πιάτσας παραπλήσια της Πλ. Ελευθερίας επί της οδού Δημοκρατίας από τη συμβολή με την οδό Ανεμογίαννη πριν τη συμβολή με την οδό Βίγλας (απόφαση 34/2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 29. Λήψη απόφασης σχετικά με τις υποκαταστάσεις μελετητών σε υπό εξέλιξη συμβάσεις του τμήματος Πολεοδομικών μελετών Δήμου Ηρακλείου. 
 30. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δημοτικής Επιχείρησης  Ύδρευσης Άρδευσης Ηρακλείου  (Απόφαση 56/2020 Δ.Ε.Υ.Α.Η.).
 31. Έγκριση απομάκρυνσης δένδρου και νέες φυτεύσεις.
 32. Απευθείας μίσθωση ακίνητου για τη στέγαση των υπηρεσιών της 4ης Κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου. 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ