Συνεδριάζει δια περιφοράς την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Συνεδριάζει δια περιφοράς την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Χρόνος έναρξης Συνεδρίασης : 11:00π.μ

Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 14:30 μ.μ.

Τρόπος Διεξαγωγής Συνεδρίασης : Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Γνωστοποίηση ψήφου και τυχόν απόψεων των Μελών του Δ.Σ: Μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρ. διευθ.: dsymvoulio@heraklion.gr  ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Δ.Σ. (Τηλ: 2813409119, 2813409117), κατά τις ώρες διεξαγωγής της Συνεδρίασης (11:00 πμ – 14:30 μμ).

Οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, που εισηγούνται τα παρακάτω θέματα είναι διαθέσιμοι και κατά τις ώρες διεξαγωγής της Συνεδρίασης (11:00 π.μ. – 14:30 μ.μ.), προκειμένου να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 σύμφωνα με τρία (3) αιτήματα Τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 890/2020 Οικονομικής Επιτροπής).
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 βάση τριών (3) αιτημάτων των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 891/2020 σε ορθή επανάληψηΟικονομικής Επιτροπής).
 3. Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης (άρθρο 23 του Ν.2882/01) για ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας συνολικού εμβαδού 1.288,38 τ.μ. και επικείμενα 15 κ.μ. κτίσμα και 234 ελαιόδεντρα στο Ο.Τ. 1715 της περιοχής «Άγιος Ιωάννης – Μεσαμπελιές – Φορτέτσα» του Δήμου Ηρακλείου για την κατασκευή αθλητικού κέντρου (απόφαση 931/2020 Οικονομικής Επιτροπής).
 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του τμήματος Συντήρησης Δημοτικών και Σχολικών Κτιρίων(απόφαση 943/2020 σε ορθή επανάληψηΟικονομικής Επιτροπής).
 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 σχετικά με την προμήθεια 8 νέων απορριμματοφόρων μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (απόφαση 946/2020 σε ορθή επανάληψηΟικονομικής Επιτροπής).
 6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.188.6.1/2020 ΑΔΣ Πράσινου Ταμείου (απόφαση 947/2020 σε ορθή επανάληψηΟικονομικής Επιτροπής).
 7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 σχετικά με την ένταξη 2 χρηματοδοτούμενων πράξεων (απόφαση 948/2020 σε ορθή επανάληψηΟικονομικής Επιτροπής).
 8. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2020 σύμφωνα μετα αιτήματα (4) Τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 949/2020 σε ορθή επανάληψη  2 Οικονομικής Επιτροπής).
 9. Διακανονισμός οφειλών δημοτών.
 10. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων (με αυτεπιστασία) (Ν) “.
 11. Παραχώρηση χρήσης και κατηγοριοποίηση οδών για τη διεξαγωγή του 18ου Αγώνα – Μινωικού Άθλου.
 12. Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της πιλοτικής μονάδας παραγωγής βιοπλαστικού στο πλαίσιο του προγράμματος «A2UFOOD – Αποφευκτέα και μη τροφικά υπολείμματα: Μια ολιστική προσέγγιση διαχείρισης για αστικές περιοχές».
 13. Έγκριση απομάκρυνσης δένδρου και αντικατάστασή του με νέες φυτεύσεις.
 14. Γνωμοδότηση του Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Δήμου Ηρακλείου, για το σχολικό έτος 2021-2022.
 15. Γνωμοδότηση του Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Δήμου Ηρακλείου, για το σχολικό έτος 2021-2022.
 16. Έγκριση θέσεων περιπτέρων (απόφαση 77/2020 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ