Ο Δήμος Βιάννου ρυθμίζει οφειλές

Αν επιθυμείτε να ρυθμίσετε τις οφειλές σας προς το δήμο Βιάννου, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή, καθώς εκδόθηκε σχετική ανακοίνωση που αναφέρει:

Ο Δήμος Βιάννου στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73Α /17-5-2019) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» ανακοινώνει :
Τη δυνατότητα ρύθμισης:

Οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθούν έως 16 Ιουλίου 2019.
Οφειλών που τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου.

Οφειλών που έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία εξακολουθεί να είναι σε ισχύ.

Οφειλών που δεν έχουν βεβαιωθεί, επειδή εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιοδήποτε βαθμό εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό.

Προσαυξήσεις και τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής καθώς και πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ρυθμίζονται και καταβάλλονται με απαλλαγή σε ποσοστό ανάλογο με τον αριθμό των δόσεων, ως εξής :

Αν εξοφληθούν Εφάπαξ με απαλλαγή 100%
Αν εξοφληθούν σε 2 έως 24 δόσεις με απαλλαγή 80%
Αν εξοφληθούν σε 25 έως 48 δόσεις με απαλλαγή 70%
Αν εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις με απαλλαγή 60%
Αν εξοφληθούν σε 73 έως 100 δόσεις με απαλλαγή 50%

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης υπαγωγής, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα.
Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ανωτέρω ρύθμιση λήγει στις 16 Σεπτεμβρίου 2019.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Ταμείο του Δήμου (Κτίριο Δημαρχείου) ή στο τηλέφωνο : 2895-340122, για να εξυπηρετούνται τις εργάσιμες ημέρες από 8:30 έως 13:00.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ