Μεγάλο ενδιαφέρον για την Κυκλική Οικονομία

Με μεγάλη επιτυχία και πλήθος συμμετοχών από εκπροσώπους του πρωτογενή τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και επιστήμονες από την Ελλάδα και άλλες χώρες,  πραγματοποιήθηκε η εσπερίδα με θέμα «η εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στη Γεωργία και στην Κτηνοτροφία» στο Ρέθυμνο .

Την εσπερίδα χαιρέτισαν ο Δήμαρχος Ρεθύμνου κ. Γιώργος Μαρινάκης, ο Δήμαρχος Αμαρίου και Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΑΚ κ. Παναγιώτης Μουρτζανός, ο Διευθυντής ε.τ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  κ. Γιώργος Κρεμλής και ο Διευθυντής της Αναπτυξιακής Ανωγείων ΑΚΟΜΜ ΑΕ κ. Δημήτρης Παττακός.

Η εσπερίδα αποτέλεσε μια πρωτοβουλία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με την επιστημονικά υπεύθυνη Δρ. Λοιζίδου Μαρία να παρουσιάζει τα νέα δεδομένα της κυκλικής Οικονομίας και τις δυνατότητες που υπάρχουν .

Ρύθμιση οφειλών στο πλαίσιο του νόμου 4611/2019

Ο  Ε.Σ.Δ.Α.Κ – Ν.Π.Δ.Δ στο πλαίσιο του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α’) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή  θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4611/2019, ήτοι έως και 16.07.2019.

Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν. 4611/2019, δηλ. έως 16.09.2019 (άρθρο 111 Ν. 4611/2019).

Συγκεκριμένα:

Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019 υπάγονται οι οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος αυτού, ήτοι έως και 16.07.2019.

Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων) με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους. 

Γ. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 

Δ. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα εσόδων του E.Σ.Δ.A.K. – Ν.Π.Δ.Δ (Υπεύθυνoι Επικοινωνίας κ. Νικηφόρος Ιωάννης και Μπολάκης Γεώργιος,  τηλ. 2810.361611 και  2810.361626) 

                             Ο Πρόεδρος Ε.Σ.Δ.Α.Κ.

                          Μανώλης Κοκοσάλης 

 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ