Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα από τη Δημοτική κίνηση «ΗΡΑΚΛΕΙΟ3.7.5»

Η Δημοτική κίνηση «ΗΡΑΚΛΕΙΟ3.7.5», με επικεφαλής τον υποψήφιο Δήμαρχο κ. Γιάννη Κουράκη, έχει σε εξέλιξη την ανοικτή διαβούλευση με τους πολίτες του Ηρακλείου με στόχο την οριστική διαμόρφωση του προγράμματος μας. Όραμα της Κίνησης είναι η δημιουργία ενός Ευρωμεσογειακού Προορισμού υψηλού επιπέδου με ποιότητα ζωής και ευημερία για τους πολίτες.
Ανάμεσα στις 7 Στρατηγικές Προτεραιότητες θέτονται ως στόχους, είναι και η Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα.
Προωθείται η ολοκληρωτική στροφή στην κυκλική οικονομία με στόχο την αναβάθμιση του περιβάλλοντος σε μακροπρόθεσμη βάση με παράλληλη αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή. Στόχος είναι η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων δημιουργώντας ένα σύστημα που να ευνοεί την ανανέωση, την προσβασιμότητα και την ευελιξία, ενώ θα δίνει λύσεις στα χρονίζοντα προβλήματα της εφαρμογής του σχεδίου πόλης, της αποτελεσματικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, της ύδρευσης και των μεταφορών με απώτερο στόχο, την γενική αναβάθμιση των λειτουργιών της πόλης, σεβόμενοι το περιβαλλοντικό απόθεμα. Σχεδιάζονται τα εξής:

Για τα Απορρίμματα
-Προώθηση της ανακύκλωσης, της διαλογής στην πηγή και της ανάκτησης, με στόχο να γίνει το Ηράκλειο ένας Δήμος Μηδενικών Αποβλήτων.
-Δημιουργία Πράσινων Σημείων και Κέντρων Εκπαίδευσης Διαλογής στην Πηγή για την εκπαίδευση των μαθητών και τον πολιτών.
-Προώθηση της βίο-οικονομίας και αξιοποίηση επεξεργασμένων υπολειμμάτων (στερεά και υγρά) προς ανάπτυξη οργανικών λιπασμάτων για τα παρτέρια και τους κήπους του Δήμου, βιοκαυσίμων για χρήση στα αυτοκίνητα του Δήμου.
-Πράσινη κάρτα πολίτη με επιβράβευση για την ορθή διαχείριση και διαλογή των απορριμμάτων του παραδίδοντάς τα στα Πράσινα Σημεία

Για το Πράσινο
-Ολοκληρωμένη ανάπτυξη του πάρκου στις Μεσαμπελιές, δημιουργώντας μια παρέμβαση στο δημόσιο χώρο που λειτουργεί ως καταλύτης και σημείο αναφοράς για μελλοντικές αναπτύξεις κοινόχρηστων χώρων.
-Ανάπτυξη γραμμικών πάρκων
-Ανάπλαση οδών με ενίσχυση πρασίνου (δενδροφυτεύσεις κατά μήκος των πεζοδρομίων κ.α.).
-Δημιουργία μικρών “pocket-parks” και πάρκων γειτονιάς.

Για την Ύδρευση και Άρδευση
-Εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης των υδάτινων πόρων του Δήμου με στόχο την διασφάλιση της επάρκειας:
-Αξιοποίηση επιφανειακών υδάτων, δημιουργία δικτύου μικρών φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών επεξεργασία υφάλμυρων και γυψούχων υδάτων καθώς και επαναχρησιμοποίηση ύδατος.
-Επέκταση της δυναμικότητας επεξεργασίας των αποβλήτων με αξιοποίηση του καθαρού υπολοίπου, για άρδευση του πρασίνου και των αγροτικών εκτάσεων της περιαστικής ενδοχώρας του δήμου.
-Εστιασμένες επενδύσεις που θα ελαχιστοποιούν τις απώλειες και θα διασφαλίζουν συνεχή ροή στο δίκτυο.

Για την Κλιματική Αλλαγή
-Υλοποίηση δράσεων του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος.
-Προώθηση έξυπνων λύσεων για την αναβάθμιση δημόσιων χώρων και δημοτικών κτιρίων με στόχο την ελαχιστοποίηση της ενέργειας που καταναλώνουν.
-Προώθηση της Ανθεκτικότητας του συνόλου των υποδομών με παρεμβάσεις σε ΟΛΟ το δήμο.
-Ανάπτυξη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για την ενίσχυση του ποδηλάτου και των μέσων μεταφοράς, με έμφαση στην ανάπτυξη ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ γειτονιών με προστασία από τα οχήματα αλλά και οργάνωση της στάθμευσης.
-Προώθηση της ηλεκτροκίνησης στο στόλο των δημοτικών οχημάτων και των οχημάτων της δημόσιας συγκοινωνίας και ανάπτυξη κινήτρων για προώθηση κοινόχρηστων οχημάτων.
Η Δημοτική Κίνηση «ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3.7.5» καταγράφει τις απόψεις των δημοτών για συγκεκριμένες παρεμβάσεις που θεωρούν αναγκαίες για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος του δήμου μας. Ενδεικτικά ερωτήματα είναι:
Ποιες είναι οι περιοχές που θα πρέπει να εξεταστούν κατά προτεραιότητα για αναβάθμιση του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος;
Πως θεωρείτε ότι μπορεί ο δήμος να προχωρήσει σε ουσιαστική διαχείριση των απορριμμάτων του;
Ποιες περιοχές παραμένουν υποβαθμισμένες εξαιτίας της ελλιπούς διαχείρισης των απορριμμάτων και αποβλήτων;
Σε ποιες γειτονιές θέλετε να ενισχυθεί το πράσινο με μικρά πάρκα και διαδρομές αναψυχής (γραμμικά πάρκα, συντριβάνια πόσιμου νερού κ.α.);
Που εντοπίζετε σημαντικότερα προβλήματα στο υδρευτικό και αρδευτικό δίκτυο;
Ποιά είναι τα κίνητρα που θα σας ωθήσουν να μην χρησιμοποιείτε το Ι.Χ. στις μετακινήσεις σας στην πόλη.
Οι πολίτες μπορούν να αποστέλλουν επώνυμα τις ιδέες τους στον χώρο διαλόγου που έχει ενεργοποιηθεί στην ιστοσελίδα της παράταξης μας (https://iraklio375.gr/) σε επτά διαφορετικές πλατφόρμες ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@iraklio375.gr

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ