Mις Ηράκλειο 1931: Καλλιστεία κανονικός Γολγοθάς πριν 90 χρόνια!

Τέσσερις υποψήφιες γιατί οι άλλες δεν είχαν ... φόρεμα - Οι 12 άνδρες της κριτικής επιτροπής και η στέψη από τον Δήμαρχο

Kαλλιστεία στο Ηράκλειο του 1931; Δύσκολη υπόθεση. Σωστός Γολγοθάς όπως αποδείχθηκε από την ίδια τη διαδικασία, και όπως διαβάζουμε στο πρώτο θέμα της εφημερίδας ΕΠΑΡΧΙΑ της 5ης Ιανουαρίου 1931. Αρχικά επρόκειτο η Μις Ηράκλειον να εκλεγεί χωρίς να εκτεθεί σε κανένα … μάτι, εκτός φυσικά από τα μάτια των μελών της επιτροπής.

Οι υποψήφιες δε θα γνώριζαν τις συνυποψήφιές τους, αφού θα είχε κάθε μια χωριστή … ακρόαση στο Δημαρχείο της πόλης. Όταν τελικά το σχέδιο ναυάγησε, η εκλογή έγινε κατά τη διάρκεια κοσμικού χορού , ωστόσο η επιτροπή είδε τις υποψήφιες στα … μουλωχτά για να μην πάρουν χαμπάρι οι υπόλοιποι. Και μια ακόμα λεπτομέρεια: Οι υποψήφιες κατέληξαν να είναι μόνο τέσσερις ενώ τα μέλη της κριτικής επιτροπής δώδεκα και φυσικά μόνο άνδρες!

Τις λεπτομέρειες που ακούγονται ως απίστευτες, θα τις διαβάσετε παρακάτω. Ωστόσο θα πρέπει να επισημάνουμε ότι όλα αυτά διαδραματίζονται  90 χρόνια πριν.

Για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν τα καλλιστεία σε μια εποχή που ένας τέτοιος θεσμός προκαλούσε … αναταραχές, θα διαβάσουμε παρακάτω, ωστόσο θα πρέπει να επισημάνουμε ότι “Μις Ηράκλειον» 1931 εξελέγη η δεσποινίς Αγλαία Κοκκαλά, την οποία με κάθε επισημότητα «έστεψε» ο Δήμαρχος Ανδρέας Παπαδόπουλος, ο οποίος την ασπάστηκε στο μάγουλο και στην παρειάν. Την ίδια βραδιά στο κοσμικό κέντρο ΝΤΟΡΕ όπου πραγματοποιήθηκαν τα καλλιστεία έπαινος απενεμήθη στην δεσποινίδα Θάλεια Κανάκη.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή: Σε όλες τις εκδόσεις της από τις αρχές Νοεμβρίου του 1930 η εφημερίδα «ΕΠΑΡΧΙΑ» δημοσίευε κουπόνι, μέσω του οποίου καλούσε τους αναγνώστες της να προτείνουν υποψήφιες για το διαγωνισμό Καλλονής Νομού Ηρακλείου.

Στις 23 Δεκεμβρίου 1930 η εφημερίδα γράφει:

«Εξακολουθούν αι υποδείξεις των αναγνωστών δια τας υποψηφίας του τίτλου της Μις Ηράκλειον.

Κατά σειρά αριθμού υποδείξεων αύται είναι:

1η Αρμενίς Μ. 2η Ε.Τ 3η Φ.Θ 4η Π.Π, 5η Α.Μ 6η Γ.Χ, 7η Ζ.Δ 8η ΕΜ.Π 9η Α.Φ 10η Θ.Ρ

Εντός των ημερών αυτών θα κληθούν αι προτεινόμεναι υποψήφιαι να δηλώσουν αν αποδέχονται των υποψηφιότητα των δια να προσκληθούν εις τον προκριμματικόν διαγωνισμόν. Απαραίτητη προυπόθεσις δια την υποψηφιότητα τίθεται ότι θα δεχθεί η υποψηφία εν περιπτώσει εκλογής της να μεταβεί εις Αθήνας δια να συμμετάσχει το διαγωνισμό «Μις Ελλάς 1931»

Η βραδιά των καλλιστείων

Τα καλλιστεία τελικά έγιναν το βράδυ της 3ης Ιανουαρίου 1931 κατά τη διάρκεια χορού. Στον τίτλο βεβαίως αναφέρονται τα ονόματα των κοριτσιών που κέρδισαν τον τίτλο και τον έπαινο ωστόσο το ρεπορτάζ ξεκινά με τις … δυσκολίες!

Στον τίτλο διαβάζουμε:

ΕΞΕΛΕΓΗ ΠΡΟΧΘΕΣ

ΜΙΣΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 1931

Η ΔΙΣ ΑΓΛΑΙΑ Γ. ΚΟΚΚΑΛΑ

ΕΛΑΒΕΝ ΤΟΝ ΕΠΑΙΝΟΝ Η ΔΙΣ ΘΑΛΕΙΑ ΚΑΝΑΚΗ

Αι λεπτομέρειαι της εκλογής. – Η εκλεγείσα θα μετάσχη

του διαγωνισμού δια τη «Μιςς Ελλάδα 1931»

Ακολούθως το ρεπορτάζ αναφέρει:

«Δια την εκλογήν «Μιςς Ηράκλειον» παρουσιάσθησαν μεγάλαι δυσχέρειαι οφειλόμεναι και εις πολλούς άλλους λόγους αλλά προπαντός εις τον «κοριτσακισμόν» όστις δυστυχώς επικρατεί ακόμη και σήμερον. Αλλά η επιτροπή ειργάσθη με σταθεράν απόφασιν να επιβάλη τα «καλλιστεία» εις την πόλιν μας, διότι εάν και εφέτος παρημελείτο η εκλογή Μιςς, θα ήτο λίαν δυσχερές να πραγματοποιηθή το επόμενον έτος.

Κατ αρχάς η επιτροπή απεφάσισεν όπως η εκλογή γίνει μυστικώ τω τρόπω εις το δημαρχείον και χωρίς να ανακοινωθή τίποτα εις κανένα παρά να προσκληθούν αι υποψήφιαι να προσέρχονται μια –μια προ της επιτροπής, να βαθμολογούνται και να απέρχονται δια να μάθουν το αποτέλεσμα την επομένην εις τον χορόν όπου θα εγένετο η διαλογή των ψηφοδελτίων. Δια του τρόπου τούτου δε θα εμάθαινε κανείς ποιες προσήλθον και αυται αι υποψήφιαι δε θα ήξαιραν τας συνυποψηφίους των και θα εγνωστοποιείτο η εκλεγείσα ως Μιςς και η λαβούσα τον έπαινον.

Δυστυχώς δεν κατορθώθη να εφαρμοσθή το σύστημα τούτο διότι δε κατέστη δυνατόν να ευρεθούν όλαι αι υποψήφιαι δια να πεισθούν περί της τελειότητος του τρόπου τούτου της εκλογής, εκείναι δε που ευρέθησαν έδειξαν δισταγμούς και δεν έδωσαν καμμίαν οριστικήν απάντησιν εάν θα προσέλθουν ή όχι»

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναδίπλωση της επιτροπής στον τρόπον εκλογής. Στη συνέχεια του το ρεπορτάζ αναφέρει:

«Κατόπιν τούτου η επιτροπή απεφάσισε να κάμη την εκλογήν εις τον χορόν και μεταξύ των δεσποινίδων που θα παρευρεθούν. Αι υποδειχθείσαι δια της εφημερίδος ως υποψήφιοι δια τον τίτλον της Μιςς Ηράκλειον υπερέβησαν τας 15.

Εξ αυτών όμως ελάχιστοι προσήλθον στον χορόν. Διατί; Από έλλειψιν πεποιθήσεως εις την ομορφιάν των, λέγουν τινές. Άλλοι λέγουσιν διότι δεν είχον όλαι την τουαλέττα που ήτο απαραίτητος δια μιαν εμφάνισιν εις τον χορόν.

Το τελευταίο τούτο ίσχυσε και δια τον άλλον κόσμον ο οποίος εκ παρεξηγήσεως ενόμισεν ότι έπρεπε να έχη επίσημον ένδυμα δια να έλθη, ενώ επεβλήθη μόνον δια του χορεύοντος μέλαν και τούτο μόνο μέχρι της εκλογής των Μιςς ίνα κατορθωθή να επιδειχθούν αι υποψήφιαι εν μέσω καλού περιβάλλοντος κατά τον χορόν.

Προσήλθον όμως περί τα 250 πρόσωπα κατά την κρίσιν δε πολλών και πάλιν καλά διότι εις πλείστα σπίτια εκόπησαν την ίδιαν εσπέραν βασιλόπητες και απησχόλησαν μέγα μέρος από τον κόσμον των κοσμικών συγκεντρώσεων.

Το ενδιαφέρον όμως του λαού διετηρήθη ζωηρόν, απόδειξιν τούτου αποτελεί το γεγονός ότι φεύγοντες από τα σπίτια στα οποία ήσαν προσκεκλημένοι επερνούσαν οι περισσότεροι από το «Ντορέ» δια να πληροφορηθούν το αποτέλεσμα».

Κίνδυνος ματαίωσης

Φθάνουμε λοιπόν στη βραδιά της εκλογής κατά τη διάρκεια του χορού. Το ρεπορτάζ αναφέρει : «Ο χορός ήρχισε από της ενδεκάτης νυχτερινής με πολύ ζωηρότητα. Η επιτροπή απεσύρθη εις ιδιαιτέραν αίθουσαν δια να συσκεφθή περί την ενδεκάτην και ημισείαν. Εκ των μελών της επιτροπής δεν παρέστη ο κ. Μουρέλλος λόγω σοβαρού κωλύματος, παρεκάλεσεν όμως δι επιστολής του όπως αντιπροσωπευθή υπό του κ.Κυρικού. Κατ’ αρχάς ερρίφθη η γνώμη υπό μέλους της επιτροπής να αναβληθή ο διαγωνισμός δια να γίνη με περισσότερας υποψηφίας.

Η γνώμη αύτη τεθείσα εις ψηφοφορίαν απερρίφθη δια ψήφων 8 κατά 4 κριθέντος ότι η αναβολή του διαγωνισμού θα είχεν ως αποτέλεσμα να ματαιωθούν οριστικώς τα καλλιστεία εις το Ηράκλειον.

Κατόπιν τούτου ήρχισεν η εργασία της εκλογής της ωραιοτέρας εκ των 4 υποψηφίων που παρευρέθησαν.

Η επιτροπή είχε ήδη σχηματίσει γνώμην κατά τη διάρκεια της παραμονής εις την αίθουσαν του χορού, αλλά δια να μη διαφύγη καμμία λεπτομέρεια εκλήθησαν κατά σειράν αι υποψήφιαι ενώπιον της επιτροπής δι’ ολίγα λεπτά εκάστη και κατά τρόπον ώστε να μη γίνη αντιληπτόν εις την αίθουσαν του χορού»

 

Δείτε πως βαθμολόγησε η επιτροπή…

Το σχετικό δημοσίευμα αναφέρει:

« Η βαθμολογία εγένετο ως εξής:

3 Βαθμοί δια το σώμα. Κνήμη, βραχίων, χέρι, κορμός

3 Βαθμοί δια το πρόσωπον. Οφθαλμοί, στόμα, ρις. Με τους οφθαλμούς εβαθμολογείτο και το μέτωπον και με το στόμα και η σιαγών. Και τέλος 3 βαθμοί δια την κοινωνικήν εμφάνισην. Κομψότης, χάρις, πνευματική κατάστασις.

Το πρακτικό της επιτροπής

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το πρακτικό της επιτροπής καθώς αναφέρονται λεπτομέρειες τόσο για τα μέλη όσο και για την εκλεγείσα:

Το πρακτικόν της εκλογής έχει ως εξής:

« Η επί των Καλλιστείων επιτροπή συγκειμένη εκ των κ.κ Δημάρχου Α.Παπαδόπουλου, Ν.Βογιατζάκη ιατρού, Ευαγγέλου Μαρκογιαννάκη ζωγράφου, Μ.Κουναλάκη δικηγόρου, Μιχ. Μαρνελάκη διευθυντού της εφημερίδος “Ίδη”, Μιχ. Ηλιάδου, Τάκη Κυριακού αρχιτέκτονος, Ανδ.Αλεξανδρίδη ζωγράφου, Βασιλ. Φρέρη, λογ/φου, Νικ.Λαμπρινίδη καλλιτέχνου φωτογράφου, και Λάμπη Σουριαδάκη διευθυντού της εφημερίδος «Επαρχία»

Συνελθούσα σήμερον 3 Ιανουαρίου ημέραν Σάββατον εις ιδιαιτέρα αίθουσαν του Ζυθεστιατορίου «Ντορέ» προς εκλογήν της Μις Ηράκλειον 1931 και

Λαβούσαν υπόψιν υπό των δέκα μελών της επιτροπής, δύο αρνηθέντων ψήφον, ανεκήρυξαν μις Ηράκλειον 1931 την δίδα Αγλαΐαν Π.Κοκκαλά και

Απένειμεν τον έπαινον εις τη δίδα Θάλεια Κανάκη ήτις παρουσιάζει ελαχίστην διαφοράν βαθμολογίας από την επιτυχούσαν»…

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΕΡΓΗ

 

 

 

 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ